"The Voices Within"

48" x 24" oil on canvas

Return

Copyright � 1999 - 2021 Roswita Szyszka